Законска регулатива

Закон за субвенционирање на стабен кредит – пречистен текст (Сл. весник бр. 158/11, 24/13, 43/14, 109/14, 6/16 и 101/19)

[/collapsed] [collapsed title=”Архива”]

Закон за изменување и дополнување на Законот за субвенциониран станбен кредит (Сл. весник бр. 101/19)

Закон за изменување и дополнување на Законот за субвенциониран станбен кредит (Сл. весник бр. 6/16)

Закон за изменување и дополнување на Законот за субвенциониран станбен кредит (Сл. весник бр. 109/14)

Закон за изменување и дополнување на Законот за субвенциониран станбен кредит (Сл. весник бр. 43/14)

Закон за изменување и дополнување на Законот за субвенциониран станбен кредит (Сл. весник бр. 24/13)

Закон за субвенционирање на станбен кредит (Сл. весник бр. 158/11)

[/collapsed]

Правилници

Правилник за начинот и постапувањето за избор на корисници на субвенциониран станбен кредит (Сл. весник бр. 130/19)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за субвенциониран станбен кредит, потребни документи кои се поднесуваат заедно со барањето и образец за потврда на исполнетост на условите (Сл. весник бр. 130/19)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за субвенциониран станбен кредит, потребни документи кои се поднесуваат заедно со барањето и образец за потврда на исполнетост на условите (Сл. весник бр. 12/16)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за субвенциониран станбен кредит, потребни документи кои се поднесуваат заедно со барањето и образец за потврда на исполнетост на условите (Сл. весник бр. 124/14)

Правилник за формата и содржината на барањето за субвенциониран станбен кредит, потребни документи кои се поднесуваат заедно со барањето и образец за потврда на исполнетост на условите (Сл. весник бр. 2/12)

Јавен повик за прибирање на понуди за избор на деловни банки за учество во реализација на проектот за субвенционирање на станбени кредити

Правилник за содржината на јавниот повик за прибирање на понуди за избор на деловни банки, начинот и рокот за поднесување на понудите и начинот на евалуација и избор на банки за учество во реализација на проектот за субвенционирање на станбени кредити (Сл. весник бр. 160/11)

Прирачници

Прирачник за субвенциониран станбен кредит

Оваа вест е достапна и на: Macedonian Albanian

Comments are closed.